Smildra belastingadvies en boekhouding Register belastingadviseurs

Belastingzaken

Wat is de laatste stand van zaken met betrekking tot de box 3-heffing?

De Hoge Raad heeft op 24 december voor belastingplichtigen met box 3 vermogen een belangrijke uitspraak gedaan. Nadat al jarenlang rechtszaken gevoerd worden tegen de, in vergelijking met de werkelijke rendementen, hoge forfaitaire rendementen, biedt de Hoge Raad op 24 december uiteindelijk rechtsherstel. Op 4 februari 2022 is een collectieve uitspraak op de bezwaren voor de jaren 2017 tot en met 2020 gedaan.

De Hoge Raad heeft op 24 december 2021 geoordeeld dat box 3 heffing op stelselniveau in strijd is met het recht van eigendom en het gelijkheidsbeginsel. De Hoge Raad sluit voor de heffing niet langer aan bij het forfaitaire rendement maar bij de gerealiseerde rendementen.

Inmiddels is op 4 februari 2022 een collectieve uitspraak op bezwaar gedaan voor de massaal bezwaarprocedures voor de jaren 2017 tot en met 2020. In deze uitspraak worden de bezwaren toegewezen. Dit heeft gevolgen voor alle aanslagen vanaf het jaar 2017 die vanaf 24 december 2021 zijn opgelegd of op 24 december 2021 nog niet onherroepelijk vaststonden alsmede alle aanslagen waarvoor een bezwaarprocedure loopt. Hoe dit nader uitgewerkt wordt, is echter nog niet bekend. Daarover wordt uiterlijk 1 mei 2022 een besluit genomen.

Of ook rechtsherstel wordt geboden aan mensen die geen bezwaar maakte, is nog onduidelijk. De staatssecretaris geeft aan zeer serieus mee te wegen of de groep die geen bezwaar heeft gemaakt ook onder het rechtsherstel zal vallen. Hierover wordt uiterlijk 1 mei 2022 een besluit genomen.

De Belastingdienst legt in ieder geval voorlopig geen aanslagen inkomstenbelasting op waarin box 3 inkomen is opgenomen. In de voorlopige aanslagen inkomstenbelasting 2022 die opgelegd zijn, is overigens nog geen rekening gehouden met de gevolgen van de uitspraak van de Hoge Raad. Dit zal hersteld worden bij het opleggen van de definitieve aanslagen. De Belastingdienst verzoekt verder de aangifte IB 2021 in te dienen volgens het wettelijke systeem van box 3. De definitieve aanslag IB 2021 zal vervolgens in lijn met het arrest van de Hoge Raad worden opgelegd.

Heeft u vragen? Neem contact met mij op.

Waarmee moet ik rekening houden als ik een auto koop?

Als u een auto wilt kopen kunt u kiezen voor een nieuwe-, tweedehands-, oldtimer-, hybride- of electrischeauto. De auto die u kiest en of u deze op de zaak of privé aanschaft, heeft invloed op de kosten voor uw onderneming en de belasting die u privé betaalt.

Wat kan ik voor u doen?

Samen kijken we naar de kosten, zodat u een afgewogen keuze kunt maken.

Heeft u vragen? Neem contact met mij op.

Eenmanszaak, VOF of BV?

Wat is de beste rechtsvorm voor mijn onderneming?

Een eenmanszaak of VOF heeft fiscale voordelen, zoals de zelfstandigenaftrek. Een BV kan gunstiger zijn bij hoge winsten. Ook voorkomt het de discussie over schijnconstructies, als u als ZP-er werkt. De BV biedt ook meer bescherming bij aansprakelijkheid.

Wat kan ik voor u doen?

Ik kijk samen met u wat de consequenties zijn als u wilt overstappen naar de BV, zodat u een onderbouwde keuze kunt maken.

Neem contact met mij op.

Moet ik investeringen plannen?

Met investeringen beinvloedt u de winst en de belasting die u betaalt. Er zijn ook diverse aftrekposten voor investeringen. Een spreiding van investeringen over meerdere jaren leidt bijvoorbeeld tot een hogere kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA) en daarmee tot meer belastingvoordeel.

Wat kan ik voor u doen?

Voor het eind van het jaar kijk ik samen met u naar uw winstverwachting en welke investeringen u nog wilt doen. U kunt de investeringen dan zo gunstig mogelijk plannen.

Neem contact met mij op.

Waar moet ik rekening mee houden als ik ga trouwen?

Of u in gemeenschap van goederen of onder huwelijkse voorwaarden trouwt, is van belang voor uw bescherming bij faillissement of echtscheiding. De beperkte gemeenschap van goederen is standaard bij huwelijken die vanaf 2018 worden afgesloten.

Wat kan ik voor u doen?

Heeft u trouwplannen en bent u ondernemer? We bespreken wat het beste bij uw situatie past. Natuurlijk verwijs ik u daarna door naar de notaris.

Neem contact met mij op.

Hoe kan ik het beste geld aan mijn kinderen schenken?

Schenken aan uw kinderen? Er zijn verschillende manier om dit fiscaal slim te doen. Denk aan de algemene jaarlijkse onbelaste vrijstelling of de schenking voor een huis of voor een studie.

Hoe kan ik u helpen?

Wilt u uw vermogen tijdens uw leven overdragen aan uw kinderen dan zijn er verschillende mogelijkheden. Door op tijd te beginnen met het plannen van vermogensoverdracht, kunt u erfbelasting besparen.

Neem contact met mij op.

Boekhouding

Kan ik zelf mijn boekhouding doen?

Natuurlijk kunt u zelf uw boekhouding bijwerken of dit door een medewerker laten doen. Dit vereist wel minimum boekhoudkennis.

We maken dan de afspraak, dat ik regelmatig de boekhouding nakijk en zonodig corrigeer.

Neem contact met mij op.

Welke boekhoudsoftware gebruikt Smildra?

Smildra maakt gebruik van Exact Online.

Klanten van Smildra hebben of zelf een abonnement of de boekhouding wordt bijgehouden in het abonnement van Smildra.

Neem contact met mij op.

Klant worden bij Smildra?

Kan ik klant worden van Smildra?

Smildra is dan een goede keuze. Neem contact op voor een oriënterend gesprek.

Wie is mijn contactpersoon bij Smildra?

Bij Smildra bent u geen nummer. Als klant heeft u direct contact met mij. Ik ben op de hoogte van de bedrijfsvoering en de financiële administratie van mijn klanten. Zo kan ik actueel advies geven en snel inspelen op uw vragen

Ik ben aangesloten bij het Register Belastingadviseurs.

Henny Smilde

Wat kost het om klant te zijn bij Smildra?

Bij Smildra betaalt u een vast bedrag per maand. Het tarief is afhankelijk van de diensten die u afneemt, de omvang en netheid van uw administratie en de branche waarin u actief bent.

Wat kan ik voor u doen?

We maken een afspraak, waarbij ik een goede indruk wil krijgen van uw onderneming, van uw administratie en van de werkzaamheden die ik voor u kan doen. Op basis daarvan maak ik een offerte.

Neem contact met mij op.

Wat zijn de algemene voorwaarden van Smildra?

Op alle overeenkomsten met Smildra zijn de algemene voorwaarden van het Register Belastingadviseurs van toepassing. Deze zijn op 10 juli 2018 onder nummer 159/2018 gedeponeerd bij de Rechtbank Midden-Nederland, locatie Utrecht.

Lees de voorwaarden...

Wat is het privacybeleid van Smildra?

Privacybeleid 22-5-2018

Smildra Administraties hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy verklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Smildra Administraties houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

Als Smildra Administraties zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Heeft u na het doornemen van ons Privacybeleid, of in algemenere zin, vragen? Neem dan contact met ons op....

Verwerking van persoonsgegevens van Klanten of leveranciers

Persoonsgegevens van klanten of leveranciers worden door Smildra Administraties verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Smildra Administraties de volgende persoonsgegevens van u vragen:

Uw persoonsgegevens worden door Smildra Administraties opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Binnen de EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

Smildra Administraties bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/...

Vragen

Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!

Smildra Administraties

Fiscale tips via twitter

Contactgegevens

Smildra Administraties

Henny Smilde RB
Donau 5-22 (gebouw Boedapest)
7908 HA Hoogeveen

Tel: 06 28 73 22 29

E-mail: info@smildra.nl

Diverse nummers

Kamer van Koophandel: 01134127
BTW Nummer: NL001254260B11

Postadres

Reekalf 10
7908 XG Hoogeveen

Smildra is gevestigd op de 2de verdieping in gebouw Boedapest